Consulta l'estat de la selecció a la formació:

El SOM Cunit ofereix un programa de formació anual dirigit principalment a les persones residents a Cunit que estan a l’atur.  En funció del número de places i de la demanda, també hi poden participar les persones residents a Cunit que estan treballant per compte alié o per compte propi i vulguin millorar la seva ocupabilitat o les seves competències professionals. 

El procés de selecció dels participants està regulat per les bases de participació aprovades per Decret d’alcaldia (2016/1657), de data 15 d’abril de 2016.

Bases participació SOM Cunit

S’atorgarà una puntuació a les persones en funció de 2 criteris, la seva residència i la seva situació laboral, per establir l’ordre de prioritat:

Lloc de residencia (es consulta el padró d’ofici):

  • Cunit- 2 p
  • No Cunit – 0 p

Situació laboral (caldrà acreditar amb la documentació corresponent):

  • Persones inscrites a l’atur com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) – 2 p  
  • Persones en situació d’ERTE – 2 p 
  • Persones treballadores en actiu – 1 p
  • Persones donades d’alta com autònoms – 1 p

A més, caldrà ccomplir els requisits específics especificats en cada formació, tal i com estableix la convocatòria.

En cas que hi hagi més persones inscrites que places ofertades, es realitzarà un sorteig públic, sempre seguint les prioritats establertes a dalt. 

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul.lar la formació en cas de que no hi hagi suficients persones inscrites. 

*Aquesta formació està subvencionada per l’ajuntament de Cunit.