El SOM Cunit ofereix un programa de formació anual dirigit principalment a les persones residents a Cunit que estan a l’atur.  En funció del número de places i de la demanda, també hi poden participar les persones residents a Cunit que estan treballant per compte alié o per compte propi i vulguin millorar la seva ocupabilitat o les seves competències professionals. 

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

  1. Totes les persones interessades han de fer una preinscripció a la pàgina web del SOM Cunit (https://som.cunit.cat) .

  2. Els cursos de formació tenen un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.

  3. Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim de 10 alumnes matriculats o el mínim que marqui la normativa segons el curs, si és el cas.

  4. Tenen prioritat les persones empadronades a Cunit.

  5. Un cop completin el formulari de preinscripció a una activitat formativa el SOM Cunit via mail confirmarà la preinscripció al curs. Un cop verificades les dades es facilitarà via mail la informació necessària per al pagament. La reserva de plaça per al curs es farà per rigorós ordre de pagament i no serà efectiva fins a haver confirmat el pagament.

  6. La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret.

  7. Amb la finalitat de justificar la condició d’aturat/ada per tal d’accedir a la bonificació del 60% sobre el preu públic, cal presentar el DARDO atualitzat i autoritzar  l’Ajuntament a la consulta d’aquesta dada al SOC.

PAGAMENT 

  1. El pagament del preu públic “4.23 preu públic per la prestació de cursos de formació del Servei Municipal d’Ocupació” es troba com a annex de l’ordenança general de preus públics de l’Ajuntament de Cunit.

  1. El pagament es realitzarà de forma electrònica, mitjançant la pàgina web del SOM Cunit (https://som.cunit.cat).

  1. La persona interessada a realitzar un curs de formació, haurà d’haver realitzat una preinscripció mitjançant la pàgina web. Una vegada que es verifiqui la seva situació laboral des del SOC, s’aplicarà una bonificació del 60 % sobre el preu públic a les persones que es trobin en situació d’atur i no estiguin cotitzant a la seguretat social.

DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS

La devolució de preus públics es farà conforme preveu l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics de l’Ajuntament de Cunit aprovada pel Ple de la Corporació de 20 d’octubre de 2011 i en allò establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

*El procés d’inscripció establert aquí deixa sense efecte les Bases generals reguladores de la convocatòria de selecció de participants al programa formatiu del Servei d’Ocupació Municipal de Cunit aprovades per Decret d’alcaldia (2015/3277), de data 3 de juliol de 2015, i modificades per Decret d’alcaldia (2016/1657), de data 15 d’abril de 2016.

*Clicant aquí podreu trobar l’edicte publicat amb tota la informació

*Aquestes formacions estan subvencionada en part per l’ajuntament de Cunit.