Joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil​

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones destinatàries són:

 • Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:
  •  Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries 2019 i 2020.
 • Complir els requisits específics que exigeix cada perfil professional detallats a les ofertes laborals, que es detallen en l’annex I de les bases de selecció. 

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte.

Llocs de treballs:

 • Tècnic/a auxiliar de mediambient

Titulacions: Enginyeria industrial – Arquitectura superior i/o Arquitectura tècnica.

 • Tècnic/a auxiliar de comunicació

Titulacions: Llicenciatura o Grau en Periodisme/ Llicenciatura o Grau en Comunicació audiovisual – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de Professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit

 • Tècnic/a auxiliar de patrimoni i turisme

Titulacions: Llicenciatura, Diplomatura o Grau en Turisme/ Història/ Història de l’Art/ Geografia – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit.

Tota la informació sobre el procés de les selecció la trobaràs a BASES publicades. 

Nou termini per participar a la convocatòria (del 5 al 8 d’octubre de 2021)

LListat provisional admesos

Treball i Formació extra COVID 19

Actuacions subvencionables

2.1 Les actuacions subvencionables per les accions d’experiència laboral i de formació transversal, d’acord amb la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/156/2018, són les línies de subvenció següents:

2.1.1 Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació.

2.1.2 Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació.

2.2 Els àmbits d’actuació per a les accions d’experiència laboral d’aquesta convocatòria extraordinària són els descrits a l’article 16.1 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig:

a) Activitats de suport a la represa de l’activitat: tots aquells àmbits d’actuació locals relacionats amb activitats de suport a la represa de l’activitat per raó de la reactivació de l’activitat econòmica afectada per la COVID19, com per exemple agents cívics per a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals com policia local, entre d’altres.

b) Activitats d’interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d’aliments i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i a la gent gran.

c) Altres activitats addicionals als àmbits d’actuació habituals de les entitats locals.

2.3. D’acord amb l’article 16.2 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de formació transversal.

Persones destinatàries

5.1 Podran ser persones destinatàries de les subvencions que s’estableixen en aquesta Resolució, les previstes a l’article 17 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig:

5.1.1 Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

5.1.2 Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

a) Les persones més grans de 45 anys.

b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

5.2 D’acord amb apartat 2 de l’article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la contractació de dones.

En cas que d’acord amb les dades d’atur registrat no es pugui assolir aquesta condició és podrà contractar sense complir aquest percentatge.

5.3 Les persones destinatàries de les línies recollides a aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics indicats en els apartats anteriors, en el moment de l’oferta de treball, i el requisit d’estar en situació de demandants d’ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d’inici de la contractació laboral.

Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Projectes concedits a Cunit: 

 • Línia COVID- 1 sensibilitzador/a ambiental Covid 19
 • Línia PANP – COVID – 1 sensibilitzador/a ambiental Covid 19
 • Data d’inici: 1 de desembre de 2020 
 • Data de finalització: 31 d’agost de 2021

Resultats de selecció, els pots consultar aquí 

Treball i Formació TREFO-DONA

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultads d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

– DONA: per a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

– COOR: accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació

RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2020 de la línia DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFODONA i COOR)

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer de subvenció del Programa Treball i Formació.
 
 

Projectes concedits a Cunit:

 • TREFO DONA -1 conserge
  • Data d’inici màx 28/2/2021 

Pots consultar:

EDICTE provisional admesos i exclosos  aquí

RESULTAT definitiu selecció aqui

Diputació Tarragona - reactivació ocupacional i econòmica derivada del COVID-19

Aquestes subvencions busquen promoure la creació d’ocupació i la generació d’activitat econòmica després de l’afectació que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 al Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, i del Baix Penedès mitjançant dos programes d’acció:

 • Programa de reactivació ocupacional destinat a finançar les despeses derivades per la contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

Resolució favorable el 17 de novembre de 2020: 48.620,90 euros destinats al programa de reactivació ocupacional. 

Número de contractacions: 5 

Projectes:

 • Vetlladores escolars- 3 contractes
 • Dinamitzadora sociocomunitària – 1 contracte
 • Auxiliar de biblioteca – 1 contracte

Data d’inici: 29 de desembre de 2020

Data de finalització: 28 de juny de 2021

Resultat procés de selecció

Enfeina't

El Programa Enfeina’t consisteix en la contractació laboral i acompanyament a la contractació i inserció de les persones desocupades de llarga durada, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació, i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral. 

El SOC atorga 20 contractacions a tota la comarca del Baix Penedès, de les quals s’assigna 1 contractació a 12 mesos a jornada completa a Cunit. 

 • Inici: 23 de desembre de 2019
 • Finalitza:  22 de desembre de 2020

SIL-Integra

L’Ajuntament de Cunit i la Fundació Santa Teresa col.laboren des del 29 de març de 2019 en el desenvolupament d’actuacions de suport a la integració laboral de persones amb discapacitat i/o transtorn mental de Cunit.

L’objectiu és millorar les oportunitats d’ocupació de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de la comarca de Cunit, garantint una atenció especialitzada en el seu procés d’integració laboral a altres empreses o administracions.

En el marc d’aquesta col.laboració es duran a terme diferents accions conjuntament en benefici d’aquest col.lectiu, fonamentalment en tres àmbits: orientació i recerca de feina, intermediació amb les empreses i formació.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals habituals.

Fes el registre a la borsa de treball i dona la teva autorització.

http://som.cunit.cat/

Imatgen de Programes ocupacionals 1

Una cop validada la sol·licitud, la tècnica d’orientació et citarà per fer una entrevista. Si tens qualsevol dubte, contacte amb el servei.