Treball i Formació TREFO DONA 2022

Projectes preconcedits a Cunit:

 • LINIA DONA – 3 contractes 12 mesos
  • Vetlladora

Publicació web edicte criteris de selecció 

Criteris selecció TREFO Dona 2022

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La convocatòria s’adreça al col·lectius següents:

 • DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives obligatòries durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA).

Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Treball i Formació TREFO PANP - MG52 I PRGG *

Projectes preconcedits a Cunit:

 • LINIA MG52 – 3 contractes 12 mesos
  • 1 coordinador de mesures penals
  • 2 peons de brigada
 • LINIA PRGG – 2 contractes 12 mesos
  • Agent Cívic
 • LINIA PANP – 3 contractes 12 mesos
  • Conserges

Aprovades les bases de selecció. Les pots consultar aquí 

Termini d’inscripció del  22 de març al 5 d’abril de 2022. 

Resultats definitius del procés de seleccio.

L’objectiu d’aquest programa és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa i l’acompanyament a les persones contractades.

 • Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) 
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)

Treball i Formació TREFO LINIA DONA I LINIA MG45

Projectes concedits a Cunit:

 • LINIA DONA -2 vetlladores escolars
 • LINIA MG45 –
  •  1 auxiliar de biblioteca
  • 1 recepcionista

Consulta les bases aprovades pel procés de participació. 

Termini presentació candidatures: del 19 al 28 de novembre de 2021. 

Edicte provisional admesos i exclosos

Rectificació modificació error – edicte provisional admesos i exclosos 

Edicte definitiu de persones admeses i excloses

Les entrevistes estan programades els dies 14 i 15 de desembre. A l’edicte definitiu es marquen dies i hores. 

RESULTATS ENTREVISTES

Cunit té dret a una figura d’acompanyament per 536h (14 mesos)

Pendents d’aprovació de les bases de selecció 

 

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultads d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

1.1 Línia MG45
Poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

1.2 Línia DONA
Podran participar les dones en situació d’atur i que es trobin en una de les situacions següents:
a) Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista.
Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
La situació de dona víctima de violència masclista és comprovada per l’Oficina de Treball.
b) Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acció d’acompanyament (personal propi o de nova contractació).

 • ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).
 • RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS).

 

Treball i Formació ACOL

2 contractes concedits a Cunit:

 • Personal de neteja

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball, contribuint d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del Programa, i d’aquesta manera facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

 • Resolució EMT/1306/2022, de 29 d’abril, per la qual s’amplia l’import màxim previst a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació
 • Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Amb la col·laboració:

Imatgen de Programes ocupacionals 1

*

Imatgen de Programes ocupacionals 3