Primera experiència professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades

Projectes preconcedits a Cunit:

 • A determinar

Pendents d’aprovació les bases aprovades pel procés de participació. 

L’objectiu d’aquest Programa és que la persones joves desocupades adquireixin, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències en l’ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals.
 
A través del programa de primera experiència, es cobriran preferentment llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l’economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social –l’atenció de la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables, la rehabilitació d’entorns i habitatge–, així com el desenvolupament local rural.
 
 

Treball i Formació TREFO PANP - MG52 I PRGG

Projectes preconcedits a Cunit:

 • LINIA MG52 – 3 contractes 12 mesos
 • LINIA PRGG – 2 contractes 12 mesos
 • LINIA PANP – 3 contractes 12 mesos 

Pendents d’aprovació les bases aprovades pel procés de participació. 

L’objectiu d’aquest programa és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa i l’acompanyament a les persones contractades.

 • Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) 
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)

Treball i Formació TREFO LINIA DONA I LINIA MG45

Projectes concedits a Cunit:

 • LINIA DONA -2 vetlladores escolars
 • LINIA MG45 –
  •  1 auxiliar de biblioteca
  • 1 recepcionista

Consulta les bases aprovades pel procés de participació. 

Termini presentació candidatures: del 19 al 28 de novembre de 2021. 

Edicte provisional admesos i exclosos

Rectificació modificació error – edicte provisional admesos i exclosos 

Edicte definitiu de persones admeses i excloses

Les entrevistes estan programades els dies 14 i 15 de desembre. A l’edicte definitiu es marquen dies i hores. 

RESULTATS ENTREVISTES

 

Cunit té dret a una figura d’acompanyament per 536h (14 mesos)

Pendents d’aprovació de les bases de selecció 

 

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultads d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

1.1 Línia MG45
Poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

1.2 Línia DONA
Podran participar les dones en situació d’atur i que es trobin en una de les situacions següents:
a) Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista.
Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
La situació de dona víctima de violència masclista és comprovada per l’Oficina de Treball.
b) Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acció d’acompanyament (personal propi o de nova contractació).

 • ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).
 • RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS).

 

Joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil​

Llocs de treballs:

 • Tècnic/a auxiliar de mediambient

Titulacions: Enginyeria industrial – Arquitectura superior i/o Arquitectura tècnica.

 • Tècnic/a auxiliar de comunicació

Titulacions: Llicenciatura o Grau en Periodisme/ Llicenciatura o Grau en Comunicació audiovisual – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de Professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit

 • Tècnic/a auxiliar de patrimoni i turisme

Titulacions: Llicenciatura, Diplomatura o Grau en Turisme/ Història/ Història de l’Art/ Geografia – Títol de Formació Professional de Grau Superior o Certificat de professionalitat de nivell equivalent relacionat amb l’àmbit.

Tota la informació sobre el procés de les selecció la trobaràs a BASES publicades. 

Nou termini per participar a la convocatòria (del 5 al 8 d’octubre de 2021)

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones destinatàries són:

 • Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:
  •  Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries 2019 i 2020.
 • Complir els requisits específics que exigeix cada perfil professional detallats a les ofertes laborals, que es detallen en l’annex I de les bases de selecció. 

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte.

Treball i Formació TREFO-DONA

Projectes concedits a Cunit:

 • TREFO DONA -1 conserge
  • Data d’inici màx 28/2/2021 

Pots consultar:

EDICTE provisional admesos i exclosos  aquí

RESULTAT definitiu selecció aqui

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultads d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

– DONA: per a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

– COOR: accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació

RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2020 de la línia DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFODONA i COOR)

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer de subvenció del Programa Treball i Formació.
 
 

Amb la col·laboració:

Imatgen de Programes ocupacionals 1