¿?

L’estructura bàsica d’un currículum vitae és comuna a tots els formats, les diferències es troben en l’ordenació dels elements que el componen:

 • Dades personals: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon (sobretot el mòbil) i l’adreça electrònica.
 • Formació acadèmica: ha de contenir les dates de la formació acadèmica acabada i reconeguda oficialment. Informar del nom del centre on es va cursar i l’any.
 • Altra formació: Cal especificar-los, indicar el centre, les hores i l’any que es van fer.  Afegir la informació més recent que tingui a veure amb l’objectiu professional i relacionada amb el lloc de treball al qual es presenta.
 • Idiomes: cal indicar l’ idioma i el nivell aconseguit. Indicar, si es té certificat, el centre i l’any al qual es va obtenir.
 • Informàtica: relacionar els programes i aplicacions informàtiques així com el nivell de coneixement (usuari, mitjà, avançat, superior).
 • Experiència professional: ha de proporcionar informació sobre:
  • Empreses i sectors en els quals s’ha treballat anteriorment.
  • Funcions i responsabilitats assumides.
  • Període de temps en què s’ha treballat en cadascuna d’aquestes.

Contingut de la pestanya

Exemples