Aprovades les bases de selecció per a la contractació de 5 joves en practiques laborals, beneficiaris del Programa Nacional de Garantia Juvenil.

  • Categoria de l'entrada:Ocupació

El dia 1 d’agost es va aprovar la Resolució TSF/1911/2016 que obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. L’Ajuntament de Cunit va concorre a la convocatoria, encara que resta pendent de la resolució definitiva, ha d’iniciar el procés de selecció per a donar compliment a la normativa.

Els projectes presentats per l’Ajuntament de Cunit són els següents, cada projecte té uns requisits específics d’accés que es poden consultar a les bases de selecció:

  • Projecte 1: Serveis informatius a ràdio Cunit
  • Projecte 2: Reestructuració cartogràfica del municipi
  • Projecte 3: Digitalització col·lecció local biblioteca de Cunit
  • Projecte 4: Organització d’una fira d’ocupació i formació
  • Projecte 5: Catalogació i inventari de documentació històrica

Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

– Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2) Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d’instàncies.

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5) Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea del corresponent contracte en pràctiques.

6) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

El període d’inscripció és del 15 al 24 d’octubre de 2016.

A continuació s’adjunten les bases i la fitxa de sol·licitud