Convocatoria Joves en Pràctiques 2018 – 5 contractacions a Cunit

  • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient Convocatoria Joves en Pràctiques 2018 – 5 contractacions a Cunit

El 16 de juliol s’aprova la Resolució TSF/1779/2018, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El dia 2 d’octubre l’Ajuntament de Cunit ha rebut resolució favorable amb l’atorgament d’una subvenció per la contractació de 5 persones joves en pràctiques. 

“Des del SOM Cunit tenim molt clar que una de les nostres prioritats són els Joves. La inserció laboral dels joves és molt important perquè s’arrelin al poble i puguin tenir un futur laboral. Hem treballat fort per tenir aquesta subvenció per poder contractar als joves i que tinguin una primera experiencia laboral a l’Ajuntament. Continuarem treballant perquè els joves de Cunit tinguin futur.” Jaume Casañas, Regidor d’Ocupació i Formació

Els perfil sol.licitats per l’Ajuntament de Cunit són els següents:

  • 1 tècnic/a urbanisme
  • 1 informador/a ràdio
  • 1 tècnic/a patrimoni
  • 1 tècnic/a arxiu municipal
  • 1 integrador/a sociocultural

Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits generals recollits a la normativa de la convocatòria i a les bases de selecció aprovades on també es podran trobar els perfils per cada lloc de treball. Un breu resum dels requisits és el següent:

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

– Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

– Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

2) Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d’instàncies.

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

5) Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea del corresponent contracte en pràctiques.

6) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà)

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons la normativa vigent

8) No haver participat en la convocatòria dels exercicis anteriors.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquestes bases s’han de complir, acreditar i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte, que és el proper 31 d’octubre.

Les persones interessades en presentar la seva candidatura s’han d’adreçar el més aviat possible a l’Oficina de Treball de la Generalitat que els hi pertoqui per domicili i manifestar el seu interés. També hauran de presentar la documentació requerida a les bases al registre general de l’Ajuntament de Cunit com a data màxima el dia 22 d’octubre, inclós.

Pel que fa al procés de selecció,  el SOC facilitarà els candidats/es a l’ajuntament, comprovant que compleixen els requisits de la convocatòria. I l’ajuntament, per la seva part, farà la selecció definitiva basant-se en uns criteris objectius que estaran recollits a les bases esmentades. 

L’Ajuntament de Cunit rep aquesta subvenció cofinançada pel SOC de la Generalitat de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu dins de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil que porta per lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.