L’Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021

 • Categoria de l'entrada:Ocupació
Actualment esteu veient L’Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021

Les persones beneficiàries són joves de 16 a 29 anys en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

L’Ajuntament de Cunit ha presentat sol.licitud per a 3 contractacions. 

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones destinatàries són:

 1. Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:

  1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

  2. Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

  3. Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  4. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  5. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  6. No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  7. Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 2. Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.

 4. Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

 5. No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

 6. Complir els requisits específics que exigeix cada perfil professional detallats a les ofertes laborals, que es detallen en l’annex I d’aquestes bases.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte.

Procés de selecció:

Segons la normativa, les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució s’han d’iniciar a partir de l’1 de juliol de 2021 i de finalitzar com a màxim el 29 de març de 2022, aquest inclòs, per tant el termini màxim per iniciar els contractes de treball subvencionats és el 30 de setembre del 2021.

Per a la selecció de personal no serà d’aplicació la normativa dels procediments de selecció de personal d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera inclòs en les corresponents plantilles o relacions de lloc de treball, i, per tant, no correspon una oferta pública d’ocupació prèvia. Dit això, s’estableixen unes bases amb un procediment de selecció àgil i abreujat per aquesta convocatòria però que garanteix els requisits constitucionals d´accés a l´ocupació pública en condicions d´igualtat, mèrit i capacitat i garantint el principi de publicitat

El procés de selecció de les persones aspirants derivades a l’Ajuntament de Cunit per part de l’Ajuntament constarà de les següents fases:

 1. Valoració de mèrits

Consistirà en l’aplicació del barem de puntuació dels criteris assenyalats a continuació:

 1. Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball (0,25 punts per mes treballat fins a un màxim de 3 punts)
 2. Formació extraordinària: cursos de formació, màster, postgrau, especialitzacions, segones titulacions i successives, rellevants i relacionats amb la titulació principal i/o amb el lloc de treball de l’especialitat a la qual s’opta (màx. 2 punts)
  • 1 punt x cada títol de Màster o Posgrau
  • 0,10 punt/curs altres formacions de 20 hores mínim.
 3. Català (màx.1 p)
  • Nivell C- 0,5 p
  • Superior al nivell C – 1 p
 1. Entrevista personal (màx.2 p)

Per valorar la idoneïtat de les persones aspirants, es realitzaran les entrevistes personals amb la totalitat de les persones admeses per aprofundir en el coneixement dels/les aspirants, mitjançant la valoració de la seva experiència i competències professionals. També es valorarà la comprensió i expressió verbal en llengua castellana i catalana.

Presentació de sol.licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web del SOM https://som.cunit.cat i al tauler d’anuncis a la pàgina web municipal www.cunit.cat. L’últim dia doncs per presentar candidatures serà el proper 20 d’agost. 

Perfils a contractar: 

Els 3 perfils a contractar están detallats a les bases publicades:

 • Tècnic auxiliar de mediambient.
  • Projecte: Millora ambiental i de l’eficiència energética del municipi de Cunit
 • Tècnic/a auxiliar de comunicació
  • Projecte: Cunit, vivències i testimonis d’una pandèmia
 • Tècnic/a auxiliar de patrimoni i turisme
  • Projecte: Recerca documental patrimonial i promoció de l’activitat turística de Cunit

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP).

 • Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Imatgen de L'Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021 1
Imatgen de L'Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021 2
Imatgen de L'Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021 3
Imatgen de L'Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2021 4