Neix la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès, una conxorxa institucional per combatre l’atur

  • Categoria de l'entrada:Noticies
Actualment esteu veient Neix la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès, una conxorxa institucional per combatre l’atur
bty

El 3 d’abril es va presentar als mitjans de comunicació la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès al Consell Comarcal del Baix Penedès amb presència de tots els ajuntaments i serveis d’ocupació, inclòs Cunit, que formem part d’aquest innovador projecte per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de la comarca.

Per primer cop s’ha posat en marxa una acció integral i coordinada que, juntament amb les empreses, permetrà tenir una visió integral de les necessitats i optimitzar els resultats de les polítiques públiques amb l’única finalitat d’ajudar a trobar feina.

El regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de Cunit, Jaume Casañas, explica que “després de mesos de feina entre tots els agents, hem presentat el que vol ser una eina sobretot molt útil per a tota la ciutadania del Baix Penedès. És una aposta per a destinar els recursos a millorar la ocupabilitat de la nostra comarca, que pateix un dels índex més alts d’atur de Catalunya”.

El projecte està subvencionat pel SOC i el Ministerio de Empleo y Seguridad.

L’objectiu general d’aquesta Xarxa d’ocupació del Baix Penedès, és la realització d’un pla pilot i innovador per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i ajustar-ne el perfil professional al requerit per les empreses.

Com a objectius específics es pretén impulsar i estructurar el treball conjunt en l’àmbit de l’ocupació, a través de la creació d’una xarxa de treball, i coordinar les entitats públiques en matèria d’ocupació per donar una resposta integral. També es preveu l’augment del coneixement del teixit empresarial de la comarca, identificació d’oportunitats laborals i definició de nous perfils professionals demandats i la prestació d’una atenció integral i personalitzada a la totalitat dels participants de la Xarxa.

Per últim, aquest projecte també vol millorar les competències professionals de 75 persones aturades amb dificultats per trobar feina i capacitar-les per optar als nous llocs de treball i capacitar el personal tècnic dels serveis d’ocupació per optimitzar l’acció.

El projecte Xarxa d’ocupació del Baix Penedès pretén, en essència, crear una veritable xarxa d’ocupació a la comarca amb la participació de tots els ajuntaments. Alguns amb els respectius serveis d’ocupació (El Vendrell, Calafell, L’Arboç, Cunit i La Bisbal del Penedès) i la resta mitjançant el Consell Comarcal del Baix Penedès, tot utilitzant un projecte pilot per atendre 75 persones. Un grup de persones aturades amb veritables dificultats  per trobar feina que comptarà amb metodologies innovadores a la zona basades en una atenció integral i intensa de la persona. Bàsicament el programa se centra en capacitar a persones en situació d’atur des de fa entre 6 i 12 mesos, que tinguin més de 30 anys, sense formació postobligatòria i amb ocupacions anteriors elementals i amb motivació per trobar feina. D’una banda es milloraran les competències transversals en accions grupals de suport i, d’una altra, la possibilitat de rebre capacitació especialitzada en àmbits requerits a la comarca.

Cadascuna de les accions de capacitació tindrà una durada aproximada de 120 hores amb activitats didàctiques especialitzades i d’altres de transversals com són: la cerca de feina, el medi ambient, els riscos laborals i la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, el caràcter eminentment pràctic proporcionarà competències de tipus professional, lligades al lloc de treball. Com a complement a l’acompanyament individualitzat es realitzaran uns seminaris/tallers ocupacionals en què de manera col·lectiva es treballarà: l’autonomia en el procés de trobar feina; el desenvolupament de competències transversals necessàries en el mercat laboral actual i l’adquisició de seguretat i confiança.

Les persones aturades i les empreses interessades en participar en aquest projecte poden realitzar la seva sol·licitud a través de la pàgina xarxaocupaciobp.cat on trobaran un formulari que es dirigirà al servei d’ocupació municipal corresponent.

 

Nace la Xarxad’ocupació del Baix Penedès, un consorcio institucional para combatir el paro

 

El 3 de abril se presentó a los medios de comunicación laXarxad’ocupació del Baix Penedèsen el Consell Comarcal del Baix Penedès con presencia de todos los ayuntamientos y servicios de empleo, incluido Cunit, que formamos parte de este innovador proyecto para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de la comarca.

 

Por primera vez se ha puesto en marcha una acción integral y coordinada que, junto con las empresas, permitirá tener una visión integral de las necesidades y optimizar los resultados de las políticas públicas con el único fin de ayudar a encontrar trabajo.

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Cunit, Jaume Casañas, explica que “después de meses de trabajo entre todos los agentes, hemos presentado lo que quiere ser una herramienta sobre todo muy útil para toda la ciudadanía del Baix Penedès. Es una apuesta para destinar los recursos a mejorar la empleabilidad de nuestra comarca, que sufre uno de los índices más altos de paro de Cataluña“.

El proyecto está subvencionado por el SOC y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

El objetivo general de esta Xarxad’ocupació del Baix Penedès es la realización de un plan piloto e innovador para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y ajustar el perfil profesional al requerido por las empresas.

Como objetivos específicos se pretende impulsar y estructurar el trabajo conjunto en el ámbito del empleo, a través de la creación de una red de trabajo, y coordinar las entidades públicas en materia de empleo para dar una respuesta integral. También se prevé el aumento del conocimiento del tejido empresarial de la comarca, identificación de oportunidades laborales y definición de nuevos perfiles profesionales demandados y la prestación de una atención integral y personalizada a la totalidad de los participantes de la Xarxa.

Por último, este proyecto también quiere mejorar las competencias profesionales de 75 personas desempleadas con dificultades para encontrar trabajo y capacitarlas para optar a los nuevos puestos de trabajo y capacitar al personal técnico de los servicios de empleo para optimizar la acción.

El proyecto pretende, en esencia, crear una verdadera red de empleo en la comarca con la participación de todos los ayuntamientos. Algunos con los respectivos servicios de empleo (El Vendrell, Calafell, L’Arboç, Cunit y La Bisbal del Penedès) y el resto mediante el Consell Comarcal del Baix Penedès, utilizando un proyecto piloto para atender 75 personas. Un grupo de personas paradas con verdaderas dificultades para encontrar trabajo que contará con metodologías innovadoras en la zona basadas en una atención integral e intensa de la persona. Básicamente el programa se centra en capacitar a personas en situación de desempleo desde hace entre 6 y 12 meses, que tengan más de 30 años, sin formación postobligatoria y con empleos anteriores elementales y con motivación para encontrar trabajo. Por un lado se mejorarán las competencias transversales en acciones grupales de apoyo y, por otro, la posibilidad de recibir capacitación especializada en ámbitos requeridos en la comarca.

Cada una de las acciones de capacitación tendrá una duración aproximada de 120 horas con actividades didácticas especializadas y otras transversales como son: la búsqueda de trabajo, el medio ambiente, los riesgos laborales y la igualdad de oportunidades. En este sentido, el carácter eminentemente práctico proporcionará competencias de tipo profesional, ligadas al puesto de trabajo. Como complemento al acompañamiento individualizado se realizarán unos seminarios / talleres ocupacionales en los que de manera colectiva se trabajará: la autonomía en el proceso de encontrar trabajo; el desarrollo de competencias transversales necesarias en el mercado laboral actual y la adquisición de seguridad y confianza.

Las personas paradas y las empresas interesadas en participar en este proyecto pueden realizar su solicitud a través de la página xarxaocupaciobp.cat donde encontrarán un formulario que les dirigirá al servicio de empleo municipal correspondiente.