Treball i Formació TREFO DONA 2022

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La convocatòria s’adreça al col·lectius següents:

 • DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives obligatòries durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA).

Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Treball i Formació EELL (convocatòria 2023)

Projectes concedits a Cunit:

 • LINIA PRGC – 2 contractes de 12 mesos
  • Peons de brigada

Procés de selecció tancat. 

Inici contractacions previsiblement 1 d’octubre de 2023. 

L’objectiu d’aquest programa és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa i l’acompanyament a les persones contractades.

 • Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL).
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)

Treball i Formació ACOL (convocatòria 2022)

2 contractes concedits a Cunit:

 • Personal de neteja

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball, contribuint d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del Programa, i d’aquesta manera facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

 • Resolució EMT/1306/2022, de 29 d’abril, per la qual s’amplia l’import màxim previst a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació
 • Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Treball i Formació ACOL (convocatòria 2023)

1 contracte concedit a Cunit:

 • Personal de neteja

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball, contribuint d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral.

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del Programa, i d’aquesta manera facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

 

 • RESOLUCIÓ EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO ACOL)
 • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)

Amb la col·laboració:

Imatgen de Programes ocupacionals 1

*

Imatgen de Programes ocupacionals 2