Selecció de candidatures per la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020

Actualment esteu veient Selecció de candidatures per la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020

L’Ajuntament de Cunit inicia la fase de selecció de les candidatures per a la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020.

Les persones beneficiàries són joves de 16 a 29 anys en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

L’Ajuntament de Cunit ha presentat sol.licitud per a 4 contractacions. 

La normativa determina que les accions subvencionables previstes s’hauran d’iniciar com a màxim el 15 de desembre de 2020. Per tant, per poder realitzar un procés de selecció amb les màximes garanties, es determina des de l’ajuntament l’avançament de l’aprovació dels criteris i del conseqüent procés de selecció. Aquest procés estarà condicionat a la resolució favorable de l’atorgació de la subvenció per part del SOC i al número definitiu de contractacions atorgades.

Segons la base 6 de l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, els requisits per ser persones destinatàries són:

 • Estar inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés al Programa són els següents:
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Constar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels anys 2018 i 2019.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar el dia immediatament anterior a l’inici del contracte.

Procés de selecció:

L’oficina de Treball (OTG) facilitarà a l’entitat beneficiària una llista amb persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits. A banda, les entitats poden també fer servir mitjans propis per aconseguir candidatures. Finalment l’OTG donarà el vistiplau de la/les persona/es jove/s que hagin seleccionat les entitats beneficiàries per a la realització del/s contracte/s en pràctiques.

Per a la selecció de personal no serà d’aplicació la normativa dels procediments de selecció de personal d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera inclòs en les corresponents plantilles o relacions de lloc de treball, i, per tant, no correspon una oferta pública d’ocupació prèvia.

A banda dels requisits establerts a la normativa i assenyalats anteriorment, l’Ajuntament de Cunit ha establert uns criteris per a la selecció de les persones candidates. Aquests criteris han estat aprovats per decret d’alcaldia i estan publicats a la web municipal, i a la web del  Servei d’Ocupació Municipal.

Perfils a contractar: 

Els 4 perfils a contractar estan detallats en les ofertes que podreu trobar en la borsa de treball del SOM. 

 1. PROJECTE 1: MILLORA AMBIENTAL I DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL MUNICIPI DE CUNIT
 2. PROJECTE 2: MILLORA DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE CUNIT
 3. PROJECTE 3: : IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA GRÀFICA DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
 4. PROJECTE 4: RECERCA DOCUMENTAL PATRIMONIAL I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA DE CUNIT

Normativa:

 • Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, obre la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091).
 • Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Imatgen de Selecció de candidatures per la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020 1
Imatgen de Selecció de candidatures per la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020 2
Imatgen de Selecció de candidatures per la Convocatòria Joves en Pràctiques 2020 3