Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit

  • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit

 

Imatgen de Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit 1

 

El passat 14 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya va resoldre favorablement la contractació de 6 persones per part de l’ajuntament de C   unit, en el marc de la convocatòria del Programa Treball i Formació.

Segons l’article 4 de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 octubre, les persones destinatàries en el cas de Cunit són de les següents línies:

Línia PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

– Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones que compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 52 anys. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

– A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Resten excloses del Programa les persones que, en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació i/o el dia abans de l’inici de la contractació, tinguin pendent de reconeixement una prestació.

Segons i l’Annex 2 de distribució territorial, de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 octubre, per aquesta línia li correspon a Cunit 5 contractacions, 2 de 12 mesos de durada i 3 de 6 mesos.

Línia DONA: dones en situació d’atur.

Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

– Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.

– Les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys.

S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Segons l’Annex 2 de distribució territorial, de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 octubre, per aquesta línia a Cunit li correspon 1 contractació de 12 mesos de durada.

La selecció de les persones beneficiàries la inicia l’Oficina de Treball de la Generalitat del Vendrell que enviarà als municipis diversos candidats per lloc de treball.

Per tal de realitzar la selecció  de les persones que derivarà l’Oficina de Treball, s’han establert els següents criteris puntuables per part de l’Ajuntament de Cunit (màxim 6 punts):

  1. Formació relacionada amb el lloc de treball a ocupar. S’haurà d’acreditar mitjançant el títol corresponent—-1 p
  2. Persones que no hagin participat mai en cap programa TREFO (antics P.O) a l’Ajuntament de Cunit ——1p
  3. Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball (acreditat mitjançant CV i la Vida laboral) ——-2p
  4. Persones que en els darrers 2 anys han participat en algunes de les accions desenvolupades pel SOM de millora de l’ocupabilitat, segons document acreditatiu del SOM. (La participació en ofertes de treball només compta 1 cop) ——–1p
  5. Altres circumstàncies valorables a l’entrevista personal ——1p

Aquests criteris els trobareu publicats a la pàgina web de l’ajuntament de Cunit (www.cunit.cat), al portal de transparència,  i també adjunts a aquesta noticia.

Un cop realitzades les entrevistes, les persones candidates hauran de presentar la documentació requerida al Registre General d’aquest Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer Major, núm.12, codi postal 43881 de Cunit.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents:

1) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o NIE de l’aspirant.

2) Currículum de la persona actualitzat.

3) Informe de vida laboral, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

4) En cas de tenir formació relacionada amb el lloc de treball, fotocòpia compulsada del títol.

5) En cas d’haver participat en algunes de les accions de millora de l’ocupabilitat del SOM Cunit en els últims dos anys, document expedit pel propi servei d’ocupació municipal

 Dia entrevistes:

IMPORTANT!! El SOM Cunit contactarà per telèfon amb les persones derivades pel SOC per donar dia i hora d’entrevista. Les entrevistes es faran a les dependències municipals del Carrer dels Horts, núm.5, de Cunit.

Normativa de referència:

-Resolució TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

-Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Imatgen de Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit 2 Imatgen de Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit 3 Imatgen de Selecció per a la contractació de 6 persones pel Programa TREFO 2018 a Cunit 4